Huisregels

GYMBOKX

Huisregels GymBokx

(English bottom of the page)
 • Aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • De small group zone is tijdens de small group lesuren volledig opeisbaar door de GymBokx coaches. Wanneer de achterste 3 platformen (1 vrije en 2 met squatrek) tijdens de lessen niet worden gebruikt mag je daar zelfstandig trainen. Op geen enkele wijze maak je voor eigen “open gym” training meer aanspraak op de ruimte dan de personen die gebruik maken van een small group training (en een premium lidmaatschap hebben). Wel mag je gebruik maken van de bokszakken tijdens alle niet boks- op kickbokslessen. Tijdens de boks- en kickbokslessen mag je wel gebruik maken van de zaal aan de zijde van het CrossFit rek waar ook de squareks staan.
 • Het is niet toegestaan in de fitness of powerlift zone gewichten te droppen. Er zijn geen uitzonderingen.
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten.
 • Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van GymBokx.
 • Jassen, tassen en andere persoonlijke spullen zijn niet toegestaan in de sportruimten. Deze kun uw opbergen in een van de gratis te gebruiken lockers. Voor deze lockers dien je zelf een eigen slot mee te brengen.
 • Haal na het sporten altijd meteen je spullen uit de locker. Aan het einde van de dag zullen wij alle lockers controleren en sloten verwijderen. Alle aanwezige spullen zullen bij de gevonden voorwerpen worden geplaatst.
 • Gevonden voorwerpen worden na 1 maand aan een goed doel gegeven. Vlak hiervoor zal GymBokx op een aangewezen moment de gevonden voorwerpen stallen en een oproep doen met de mogelijkheid deze spullen te komen bekijken. Mocht je een voorwerp kwijt zijn kun je ten alle tijden het personeel vragen in de gevonden voorwerpen te kijken, mits je vooraf aangeeft waarnaar je op zoek bent.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen.
 • Het is niet toegestaan om in de fitnesszaal zonder shirt te trainen. Voor vrouwen is het niet toegestaan om onthullende kleding te dragen. Hierop kun je door het personeel worden aangesproken waarna je de kans hebt om iets gepaster aan te trekken.
 • Juist gebruik van de apparatuur is verplicht en bij oneigenlijk gebruik mag het personeel te daarop wijzen.
 • Het is gewenst om de apparatuur na gebruik te reinigen en verplicht wanneer er zichtbare plekken van zweet e.d. Het personeel mag u daarop wijzen.
 • Het is verplicht alle dumbells, barbells, schijven en ander materiaal top te ruimen. Van opruimen krijg je ook spierballen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld tegen leden en/ of personeel van GymBokx wordt op geen enkele wijze getolereerd.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten binnen GymBokx worden niet getolereerd.
 • GymBokx is nooit aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de club GymBokx. GymBokx kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.Bij overtreding van de huisregels worden er naar inzicht van het personeel of de management van GymBokx passende maatregelen genomen. Indien nodig wordt aangifte gedaan bij de politie. GymBokx is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen haar club (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Copyright © GymBokx 2021. Alle rechten voorbehouden

House rules GymBokx

 • Instructions from staff must be strictly followed.
 • the small group zone can be fully claimed by the GymBokx coaches during the small group lessons. If the rear 3 platforms (1 free and 2 with squat rack) are not used during the lessons you can train independently there. In no way do you make more claim to the space for your own “open gym” training than the people who use a small group training (and have a premium membership). You may, however, use the punching bags during all non-boxing and kickboxing lessons. During the boxing and kickboxing lessons you are allowed to use the room on the side of the CrossFit rack where the squareks are also.
 • It is not allowed to drop weights in the fitness or powerlift zone. There are no exceptions.
 • Drinks may only be taken in the sports rooms in a sealed bottle / bottle.
 • Smoking, alcohol and the use and / or distribution of prohibited substances is strictly prohibited.
 • Food is not permitted in the sports rooms.
  (Pets are not allowed.
 • Sales and / or promotional activities are not permitted without the permission of GymBokx.
 • Coats, bags and other personal items are not permitted in the sports rooms. You can store these in one of the free-to-use lockers. You need to bring your own lock for these lockers.
 • Always take your things out of the locker immediately after exercise. At the end of the day we will check all lockers and remove locks. All items present will be placed with the found objects.
 • Found items are given to charity after 1 month. Just before this, GymBokx will store the found objects at a designated time and make a call with the possibility to come and view these items. If you have lost an item, you can ask staff at any time to look at the items found, provided you indicate in advance what you are looking for.
  The use of a towel during training is mandatory.
 • It is mandatory to wear clean and appropriate (no slippers or sandals) athletic shoes and appropriate athletic clothing.
 • It is not allowed to train without a shirt in the fitness room. Women are not allowed to wear revealing clothing. You can be approached by the staff after which you have the chance to attract something more appropriate.
 • Proper use of the equipment is mandatory and in the event of improper use, the staff may indicate this.
 • It is desirable to clean the equipment after use and mandatory when there are visible spots of sweat and the like. The staff may point this out to you.
 • It is mandatory to clean up all dumbbells, barbells, discs and other materials. Cleaning up also gives you muscle.
 • Verbal and / or physical violence against members and / or staff of GymBokx is in no way tolerated.
 • Unwanted and / or desired intimacies within GymBokx will not be tolerated.
 • GymBokx is never liable for loss, damage and / or theft of your property and / or physical injury in and around the GymBokx club. GymBokx cannot be held liable in any way. In the event of violation of the house rules, appropriate measures will be taken at the discretion of the staff or management of GymBokx. If necessary, a report is made to the police. GymBokx is always authorized to, temporarily or permanently, deny access to its club (and related activities) to its club (and related activities) and to cancel the membership agreement immediately.

Copyright © GymBokx 2021. Alle rechten voorbehouden

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.
× Chat via Whatsapp