Corona protocol

GYMBOKX

Corona Protocol GymBokx

(English below)
Gelukkig begrijpt de overheid dat gezondheid op nummer 1 staat en dat sportscholen hier een bijdrage aan leveren. Daarom mogen wij als sportschool open blijven maar wel met een aantal (huis)regels. Deze kun je hier nalezen

Algemeen:

Wij hanteren de algemene regels van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

 1. QR controle
  Bij binnenkomst check je zelf je QR code aan de QR paal. Conform de vraag van de overheid vragen wij je om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Bij een controle is een eventuele boete volledig voor jouw eigen rekening. Zie https://youtu.be/icX25PKT9lc 
 2. Houd 1,5 meter afstand.
  Elkaar passeren mag binnen 1,5 m maar niet langer dan 15 min binnen 1,5 meter van elkaar blijven staan.
 3. Poetsen
  Voor en na gebruik van materialen en toestellen maak je schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel en je eigen schone poetsdoek.
 4. Sport buiten piekuren
  Als je de mogelijkheid het sport je buiten de piekuren. Deze zijn ma-di-wo-do van 18.00-20.00.
 5. Reserveren
  Je hoeft voor fitness niet te reserveren er is geen maximale tijd om te sporten. Door het aanhouden van regel 2 en bij drukte om te draaien kunnen we deze luxe een blijven bieden.
 6. Mondkapje
  1) Tijdens het sporten is het dragen NIET verplicht.
  2) Tijdens verplaatsen van toestel naar toestel is het dragen NIET verplicht.
  3) bij binnenkomst en verlaten van de sportruimte is het dragen WEL verplicht.

  Dat ziet er als volgt uit:

  Fitness:
  -je komt binnen met een mondkapje, je loopt naar je eerste toestel/ oefening en daar mag je hem af doen. -Je doet je volledige training zonder mondkapje.
  -Loop je naar de wc dan doe je hem weer op totdat je terug bent bij je oefening.
  -heb je je laatste oefening gedaan dan doe je hem op en loop je naar buiten.

  Groepslessen:
  -je komt binnen met een mondkapje, je loopt naar de groepsleszaal (kom aub niet eerder dan 5 min voor tijd binnen om groepsvorming bij het wachten te voorkomen) en wacht daar totdat de coach je op de groepsles vloer toelaat.
  -nadat de coach de training heeft uitgelegd EN je al je spullen klaar hebt gelegd mag je je mondkapje afdoen en in je eigen vak (houten plaat met 2 tegels om de plaat heen) met je spullen neerleggen.
  -is de les afgelopen dan doe je je mondkapje op en dan pas ga je poetsen en opruimen.
  -na het poetsen loop je, met je mondkapje nog steeds op, de vloer af en naar buiten.

 7. Kleedkamers
  Kleedkamers zijn geopend en douches zijn (nog) gesloten. Je kunt de kleedkamers wel gebruiken.
 8. Toilet
  Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; Het toilet is open maar gebruik die alleen wanneer het noodzakelijk is. Er mag slecht 1 persoon tegelijk in de ruimte komen waar het toilet aanwezig is.
 9. Handen
  Desinfecteer bij binnen komst en regelmatig tijdens je bezoek op 1 van de 8 desinfectie punten. Schud geen handen; geen high five, geen schouderklopjes etc.
 10. Groepslessen
  Kom niet eerder dan 10 minuten voor een groepsles aan op de sportlocatie, wacht niet bij de ingang maar loop door naar achter zodat je andere mensen de ruimte geeft. Ga direct na het sporten (fitness en groepsles) naar huis.
 11. Meenemen
  Neem je eigen waterfles, je eigen handdoek en een aparte schone eigen schoonmaakdoek (tip:washandje) mee en kom in sportkleding. Zonder deze materialen mag je helaas niet sporten en er is ivm de veiligheid van ons personeel geen uitleenmateriaal.
 12. Coaches en handhaving
  Volg ten alle tijden de aanwijzingen van elke coach of coach in opleiding op. Zij hebben het recht om bij het niet naleven van de regels je de toegang tot GymBokx te weigeren tot nader order.
 13. Boetes
  Eventuele boetes die door officieel instanties aan jou worden uitgedeeld binnen GymBokx zijn voor je eigen persoonlijke rekening. Mocht je je niet houden aan de gestelde regels en GymBokx ontvangt daardoor boetes, sluiting o.i.d. dan zijn wij gerechtigd om de gevolgschade ook op jou te verhalen.
 14. Heb plezier!
  Ben lief voor elkaar en voor de coaches. “We are all in this together”

  Heb je vragen, stel ze aan de coach of per whatsapp aan Lisa van de klantenservice op 0646107509

——————————–[EN]

Fortunately, the government understands that health is number 1 and that gyms contribute to this. That is why we as a gym may remain open, but with a number of (house) rules. You can read this here

General:

We apply the general rules of the RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-imeters-tegen-het-coronavirus/gezondheidheidsadviezen

 1. QR control
  When you enter, check your QR code at the QR pole. In accordance with the government’s request, we ask you to take responsibility yourself. In the event of an inspection, any fine is entirely for your own account. See https://youtu.be/icX25PKT9lc 
 2. Keep 1.5 meters away.
  Passing each other is allowed to stay within 1.5 m but do not stay for longer then 15 min within 1.5 m of each other.
 3. Cleaning
  Before and after using materials and appliances, you can clean with the cleaning agent and your own clean cloth.
 4. Sports outside peak hours
  If you have the option of sporting it off peak hours. These are Mon-Tue-Wed-Thu from 6 pm-8pm.
 5. To reserve
  You don’t have to make a reservation for fitness and there is no time limit. By adhering to rule 2 and turning around when busy, we can continue to offer this luxury.
 6. Mouth mask
  1) It is NOT mandatory to wear it during sports.
  2) Wearing is NOT mandatory when moving from device to device.
  3) When entering and leaving the gym, wearing is mandatory.

  It looks like this:

  Fitness:
  -you come in with a mouth mask, you walk to your first device / exercise and you can take it off.
  -You do your entire training without a mask.
  -When you walk to the toilet, put it back on until you get back to your exercise.
  -If you have done your last exercise, you put it on and walk outside.

  Group lessons:
  -You enter with a mouth mask, you walk to the group class room (please do not come in earlier than 5 minutes before time to prevent group formation while waiting) and wait there until the coach allows you on the group class floor.
  -After the coach has explained the training AND you have put all your stuff ready, you can take off your mouth mask and put your stuff in your own compartment (wooden plate with 2 tiles around the plate).
  -If class is over, you put on your face mask and only then do you start cleaning and cleaning up.
  -After brushing you walk, with your mouth mask still on, down the floor and outside.
 7. Changing rooms
  Changing rooms are open and showers are closed. You can use the changing rooms.
 8. Toilet
  Before leaving for the club, go to the bathroom at home; The toilet is open, but use it only when necessary. Only 1 person at a time may enter the room where the toilet is located.
 9. Hands
  Disinfect on arrival and regularly during your visit at 1 of the 8 disinfection points. Do not shake hands; no high five, no pats on the back etc.
 10. Group lessons
  Do not arrive at the sports location earlier than 10 minutes before a group lesson, do not wait at the entrance but walk to the back so that you give other people space. Go home immediately after exercising (fitness and group lessons).
 11. Take with u
  Bring your own water bottle, your own towel and a separate clean cleaning cloth (tip: washcloth) and come in sportswear. Without these materials you are unfortunately not allowed to excercise and there is no lending equipment for the safety of our staff.
 12. Coaches and enforcement
  Follow the instructions of any coach or coach in training at all times. They have the right to refuse you access to GymBokx until further notice if the rules are not complied with.
 13. Fines
  Any fines that are handed out to you by official authorities within GymBokx are for your own personal account. If you do not comply with the rules and GymBokx will receive fines, closure or the like as a result. then we are entitled to also recover the consequential damage from you.
 14. Have fun!
  Be am kind to each other and to the coaches. “We are all in this together”

  If you have any questions, please ask the coach or by WhatsApp to Lisa from customer service on 0646107509

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.
× Chat via Whatsapp